W przeciwieństwie do konkurencji nie posiadamy cennika usług dodatkowych, gdyż nie pobieramy dodatkowych opłat za jakiekolwiek dodatowe czynności, których część na pewno będziesz potrzebował w trakcie obsługi księgowej

Jest to między innymi:
- pomoc w założeniu działalności gospodarczej, w tym wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania
- sporządzenie dokumentów rejestracyjnych w zakresie podatku VAT oraz ocena konieczności rejestracji.
- aktualizacje zgłoszenia VAT-R
- coroczna kalkulacja opłacalności zmiany formy opodatkowania
- bieżąca optymalizacja podatkowa, wskazywanie najkorzystniejszych rozwiązań prawnopodatkowych i finansowych
- stała analiza zmieniających się przepisów i interpretacji podatkowych oraz informowanie klienta z wyprzedzeniem o istotnych dla niego zmianach w przepisach podatkowych, wskazywanie plusów i zagrożeń.
- czuwanie nad tym, aby klient w porę zauważył przekroczenie różncych limitów kwotowych, które powodują nowe obowiązki w podatku dochodowym
- ocena dokumentów (sprawdzanie dostarczonych dokumentów pod względem rachunkowym i formalnym)
- prowadzenie ewidencji księgowej dla potrzeb podatku dochodowego i VAT (zaksięgowanie dokumentów, prowadzenie rejestrów VAT)
- składanie plików jpk, deklaracji podatkowych i informacji podsumowujących
- sprawozdania GUS (Główny Urząd Statystyczny)
- prowadzenie ewidencji lub wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prwanych, wyposażenia
- ustalanie zaliczek na podatek dochodowy
- sporządzanie i składanie jednolitych plików kontrolnych (JPK_V7)
- doradztwo podatkowo-prawne (bezpłatne doradztwo telefoniczne bądź mailowe w bieżących sprawach księgowo-podatkowych i kadrowo-płacowych).
- reprezentowanie w urzędach podczas kontroli

- obsłguga ZUS przedsiębiorcy, na którą składa się m.in.: zgłoszenie przedsiębiorcy w ZUS, comiesięczne ustalanie
- zgłoszenie przedsiębiorcy w ZUS,
- comiesięczne ustalanie składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
- comiesięczne ustalanie składki na ubezpieczenie zdrowotne (składka zależna jest od wysokości dochodu)
- comiesięczne składanie deklaracji rozliczeniowych w ZUS
- dokonywanie przerejestrowań w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej
- pomoc w uzyskaniu zasiłków (doradztwo, wskazanie formularzy i czynności jakie należy podjąć)
- comiesięczne informowanie o wysokości składek ZUS wraz z podaniem konta do przelewu.


Ale to nie wszystko. Poniżej kolejne czynności jakie wykonujemy w podstawowej cenie usługi.

U nas nie ma żadnych dopłat za te czynności. U konkurencji często można spotkać dopłaty za:

 


Nasza cena

- rozliczenie roczne PIT działalności gospodarczej kosztujące u konkurencji zwykle tyle, ile kosztuje średnia miesięczna cena za obsłguję księgową w roku podatkowym 0,00 zł
- prowadzenie ewidencji środków trwałych 0,00 zł
- obsługa księgowa w okresie zawieszenia działalności gospodarczej kosztujące zwykle u konkurencji 50% ceny obsługi w okresie aktywaności gospodarczej 0,00 zł
- wydruki i zestawienia do celów innych niż podatkowe (np. do kredytu, leasingu, dotacji, na wezwanie komornika). 0,00 zł
- sporządzenie korekty będącej wynikiem błędu Klienta lub nieterminowego przesłania dokumentów: 0,00 zł
- rozliczanie zwrotów w podatku od towarów i usług: 0,00 zł
- rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych w przypadku czynnego podatnika VAT 0,00 zł
- rozliczenie exportu, importu w przypadku czynnego podatnika VAT 0,00 zł
- ustalanie różnic kursowych (występują w przypadku faktur w obcej walucie) 0,00 zł
- przekazanie dokumentów księowych po terminie wskazanym w umowie 0,00 zł
- dosłanie dokumentu po terminie 0,00 zł
- aktualizacja zgłoszenia VAT-R 0,00 zł
- sporządzenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku (np. po korekcie deklaracji lub błędnym przelewie) 0,00 zł
- czynności związane z uzyskaniem zaświadczenia o niezaleganiu 0,00 zł
- wypełnienie dokumentów niestandardowych na prośbę Klienta (np. dane finansowe do kredytu lub leasingu) 0,00 zł
- sporządzenie i wniesienie wyjaśnień oraz odwołań spowodowanych winą klienta 0,00 zł

 

Wycena usług księgowych

Ilość dokumentów jest ustalana na podstawie średniej miesięcznej ilości dokumentów z poprzedniego kwartału co zwiększa szanse na nieprzekroczenie „progu” ilości dokumentów.

Całą miesięczną sprzedaż ujętą na kasie fiskalnej liczymy jako jeden dokument.

Wyciągi bankowe nie są liczone jako dokument księgowy.