Kadry, płace, ZUS

DokumentyZawieszenie działalnośći gospodarczej na miesiąc, czyli na ile?

Przedsiębiorca może zawiesić działalność gospodarczą na okres od 1 miesiąca, określonego przez Ustawę o działalności gospodarczej jako 30 dni. Muszą to być dni następujące po sobie, a początkiem zawieszenia może być dowolny dzień z przyszłości lub dzień złożenia zmiany w CEIDG (np. Urzędzie Miasta). Zawieszenie działalności gospodarczej zawsze jest na 24 miesiące (o jednym wyjątku piszę w dalej). Jeśli chcemy je skrócić, musimy zgłosić w CIEGD dzień odwieszenia. Jeśli chcemy od razu wskazać okres zawieszenia i odwieszenia, aby nie trzeba było dwa razy jechać do urzędu miasta lub składać elektronicznie informacji (o zawieszeniu i odwieszeniu), musimy w momencie składania informacji o odwieszeniu mieć zawieszoną firmę. Czyli działalność należy zawiesić od tego samego dnia, w którym składamy w CEIDG informację o zawieszeniu. Kilka minut od zawieszenia możemy złożyć informację o odwieszeniu od danego dnia.

----

Link wysłany klientom w dniu 24-11-2015.

WOLNE ZA ŚWIĘTO PRZYPADAJĄCE W SOBOTĘ 26-12-2015 r.

Proszę w 12-2015 udzielić dnia wolnego pracownikom etatowym za święto przypadające 26-12-2015 r.

Dnia wolnego należy udzielić w tym samym miesiącu, w którym jest święto przypadające w sobotę.


W liście obecności można zaznaczyć w sposób przyjęty przez pracodawcę, że dany dzień jest dniem wolnym udzielonym w zamian za
święto przypadające w sobotę (np. skrótem WŚ)

Nieudzielenie wolnego wpływa na wysokość wynagrodzenia. Nieudzielenie wolnego powoduje powstanie płatnych nadgodzin wraz z dodatkami.

Nieudzielenie wolnego oznacza wykroczenie przeciw prawom pracownika i może wiązać się z karą ze strony PIP w razie kontroli.

Po pomniejszeniu czasu pracy o wolne za sobotę, pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy przepracuje 168 godzin = 21 dni a pracownik zatrudniony na np. 1/2 etatu przepracuje 84 godziny.

Proszę przesłać nam w pierwszych dniach stycznia 2016 r. podpisaną listę/listy obecności za grudzień, ponieważ w celu sporządzenia listy płac muszę ustalić, czy powstały nadgodziny (oczywiście płatne z dodatkami za nadgodziny).

Kadry, płace

W tym dziale chcemy napisać między innymi o:

 • podstawowych sprawach, które musi znać przedsiębiorca zamierzający zatrudnić pracownika
 • o umowach cywilnoprawnych, m.in. ustalanie kwoty wynagrodznia (X kwota do wypłaty to różna kwota brutto w zależności od wysokości wynagrodzenia),

zasady podlegania pod ubezpieczenia ZUS, zmiany w umowach cywilnoprawnych od 2016 roku)

 • jak zaplanować chorowanie, aby uzyskać jak najwyższe zasiłki.

Ważne zmiany w prawie pracy od 22-02-2016:

Zgodnie z nowymi przepisami prawa pracy, dopiero czwarta umowa o pracę musi być zawarta na czas nieokreślony. Umowa na okres próbny się nie liczy jako jedna z nich. Jeśli pracownik miał już 2 umowy, to trzecia umowa, jeśli chcemy by do końca jej trwania była traktowana jako umowa na czas określony, nie może być zawarta na okres dłuższy niż do 21 listopada 2019 (dotyczy osób będących w stosunku pracy z aktualnym pracodawcą na dzień zmiany prawa, czyli w dniu 22-02-2016).

Minimalna stawka godzinowa w przypadku umów zlecenia od 01-01-2017:

Od stycznia 2017 roku zostanie wprowadzona minimalna stawaka godzinowa dotycząca zatrudnienia na umowy zlecenia na pozimie 12 zł brutto za godzinę.

Nie ma jeszcze ostatecznej wersji przepisów prawnych (trwają konsultacje społeczne co do szczegółów), jednak już wiadomo, że nowych przepisów dotyczących minimalnej stawki godzinowej nie będzie dało się ominąć poprzez ustalenie wynagrodzenia w inny sposób niż godzinowy, np. przez wynagrodzenie wynagrodznia akordowego (wynagrodzenie za wykonanie konkretnego zadania - np. za każdą sztukę sprzedanego lub spakowanego towaru.

Listy obecności i czas pracy 2015:

Listy obecności za okres lipiec 2015 do grudzień 2015 r.

W najbliższym czasie załączymy obecności na 2015 i 2016 rok.

Prosimy o sprawdzenie, czy wszystkie listy obecości są podpisane przez pracowników. Powinny być wpisane stałe godziny pracy, bo w przeciwnym wypadku pracownik powinien znać plan godzin (harmonogram) minimum tydzień przed rozpoczęciem miesiąca.

W sierpniu i w grudniu 2015 r. należy udzielić dnia wolnego za święto przypadające w sobotę.

Pracownik zatrudniony na pełny etat musi przepracować następującą ilość godzin:

 • lipiec 184 godziny = 23 dni
 • sierpień 160 godzin = 20 dni(po odebraniu wolnego za sobotę przypadające w święto)
 • wrzesień 176 godzin = 22 dni
 • październik 176 godzin = 22 dni
 • listopad 160 godzin = 20 dni
 • grudzień 168 godzin = 21 dni(po odebraniu wolnego za sobotę przypadające w święto)

Jeśli pracownik jest zatrudniony na część etatu, to ilość godzin wyliczamy w proporcji do wymiaru etatu, natomiast ilość dni może być inna. Jeśli jednak pracuje inną ilość godzin w poszczególne dni, to powinien zapoznać się z harmonogramem.

Podpisane listy obecności proszę przesyłać do biura rachunkowego po zakończeniu każdego miesiąca.

Co zrobić, gdy pracownik ma wypadek w czasie pracy (wypadek nie ciężki, czyli np. uszkodzi ścięgna podczas wysiadania z samochodu służbowego):

W przypadku niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem w pracy, pracownik ma prawo do 100% zasiłku chorobowego wypadkowego oraz może ubiegać się o odszkodowanie z ZUS. W przypadku wypadku, który nie jest ciężki i nie jest zbiorowy, nie należy zawiadamiać policji i PIP. Pracodawca musi jednak zgromadzić wymaganą prawem dokumentację. W ciągu 14 dni od zdarzenia należy sporządzić protokół powypadkowy, protokół wysłuchania świadka wypadku i poszkodowanego. Poszkodowany musi przedłożyć pracodawcy kartę zgłoszenia do SOR lub do innego ośrodka zdrowia a także ZLA (L-4).

Dzięki zakwalifikowaniu zdarzenia jako wypadek w pracy, po zakończeniu leczenia pracownik może ubiegać się o odszkodowanie z ZUS. Po zakończeniu leczenia należy sporządzić dokument N-9.

ZUS

Zmiany w przepisach od 2016 r. - jaki składki ZUS od drugiej umowy zlecenia?

Od stycznia druga umowa zlecenia będzie objęta także ubezpieczeniem społecznym, jeżeli z pierwszej umowy zleceniobiorca osiąga kwotę niższą niż minimalna krajowa tj. 1850 zł. Jeśli suma podstaw na ubezpieczenie społczene (czyt. kwota umowy brutto) z tych dwóch umów łącznie osiągnie lub przekroczy 1.850, to trzecia obowiązująca jednocześnie umowa zlecenia nie będzie objęta obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym (będzie podlegać tylko ubezpieczenie zdrowotne).

Zmiany od 1 stycznia 2016 r. - działalność gospodarcza z ZUS-em preferencyjnym + umowa zlecenia (zbieg tytułów do ubezpieczeń):

Jeśli przedsiębioraca podlegający preferencyjnemu ZUS-owi jest jednocześnie zatrudniony na umowę zlecenia i nie osiągnie w danym miesiącu z umowy zlecenia kwoty odpowadającej minimalnemu wynagrodzeniu (1.850 zł) lub wyższej, umowa ta będzie objęta obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Jeśli wynagrodzenie z umowy zlecenia przekroczy 1.850 zł to umowa ta nadal będzie objęta ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym, jednak wtedy będzie możliwość nie płacenia składek na ubezpieczenia społeczne z działalności gospodarczej.

Zasada jest taka:

1) Działalność gospodarcza z ZUS-em preferencyjnym + umowa zlecenia (dwa tytuły do ubezpieczeń):

 Jeśli w danym miesiącu podstawa do ubezpieczeń społecznych z jednego z powyższych tytułów do ubezpieczeń przekroczy kwotę 1.850 zł (kwota minimalnego wynagrodzenia w 2016 r.), to powstanie obowiązek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego z tego tytułu, natomiast z drugiego tytułu obowiązkowe będzie tylko ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli jesteśmy na preferencyjnym ZUS-ie, to tylko umowa zlecenia może przekroczyć 1.850 zł i wtedy ubezpieczenie społeczne z działalności gospodarczej nie jest obowiązkowe.

Jeśli podstawa do ubezpieczenia społecznego z każdego z powyższych tytułów będzie niższa niż 1.850 zł, to obowiązek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego powstaje z obydwu tytułów.

2) Działalność gospodarcza z "dużym" ZUS-em umowa zlecenia (dwa tytuły do ubezpieczeń):

Jeśli podstawa do ubezpieczeń społecznych z umowy zlecenia jest taka jak z działalności gospodarczej lub wyższa, to ubezpieczony może wybrać, z którego tytułu chce podlegać pod ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, natomiast z drugiego tytułu będzie objęty obowiązkowo tylko ubezpieczeniem zdrowotnym.

W tym dziale napiszemy między innymi:

 • instrukcję płacenia składek ZUS
 • ile naprawdę kosztuje pracownik (na razie w skrócie: wbrew pozorom, pomimo, że obciążenia płacowe w Polsce sa spore, to ostatecznie oficjalne zatrudnienie pracownika z pensją minimalną kosztuje około 400 zł!!!. Dzieje się tak dlatego, że oficjalne wykazanie pracownika jako osoby zatrudnionej daje prawo zaliczenia wynagrodzenia i składek ZUS w koszty firmy). Szczegółowe wyliczenia wkrótce.