Podatki

Formularze podatkowe i kalkulatoryW tym dziale napiszemy między innymi:

 • jak wystawiać faktury
 • jak liczy sie odsetki od zaległości podatkowych, gdy płacimy po terminie częściowymi kwotami

Podatek VAT

Zmiany od 1 stycznia 2016 - zmiana właściwości Urzędów Skarbowych w zakresie podatku VAT:

Do 31-12-2015 podmioty gospodarcze niezależnie od formy prowadzenia działalności (jednoosobowa działalność gospodarcza lub spółka) podlegały w pewnych sytuacjach pod różne urzędy skarbowe w zakresie podaktu dochodowego i VAT. Od 01-01-2016 właściwym urzędem skarbowym dla podatku VAT i podatku dochodowego jest ten sam urząd. W przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą urzędem tym jest US właściwy ze względu na miejsce zamieszkania. Spółki z o.o. mające siedzibę + dodatkowe miejsce lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej podlegają pod urząd skarbowy właściwy dla ich siedziby - także w przypadku, gdy w siedzibie nie prowadzą żadnej działalności gospodarczej (np. mają tam tylko wirtualny adres). Zmiana urzędów odbywa się automatycznie - firma nie składa w związku ze zmianą właściwości żadnych dokumentów aktualizacyjnych. Należy mieć na uwadz, że dekalarację VAT-7 za grudzień 2015 r. lub VAT-7K za 4 kwarał 2015 roku składa się do "nowego" urzędu.

Zmiany w VAT od samochodów osobowych 04-2014

Zmiany w VAT od samochodów osobowych od 1 kwietnia 2014r

Od 1.04.2014 zmieniły się przepisy w kwestii odliczania VAT od wartości nabywanych samochodów osobowych, kosztów eksploatacji (części, akcesoria, usługi naprawy, montażu, a także PALIWO).

Od tego dnia samochody osobowe nie posiadające homologacji na ciężarowe (VAT-1) podzielono na:

 • samochody używane WYŁĄCZNIE w działalności gospodarczej
 • samochody używane do celów działalności gospodarczej i prywatnie.

kwalifikowanie do jednej z tych grup zależy wyłącznie od decyzji podatnika i ma bezpośredni wpływ na odliczanie VAT od paliwa i wydatków związanych z eksploatacją a także wiążę się z odpowiedzialnością karnoskarbową w razie wykrycia przez kontrolę skarbową tego, że pomimo poinformowania o używaniu samochodu WYŁĄCZNIE do celów działalności gospodarczej skorzystało się choć raz z niego w celach prywatnych.

Dotąd od samochodów osobowych nie przysługiwało prawo odliczenia VAT od paliwa, natomiast od innych wydatków na eksploatację można było odliczyć cały VAT.

Złożenie naczelnikowi urzędu skarbowego informacjio pojeździe wykorzystywanym wyłącznie w działalności gospodarczej (w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami) pozwoli odliczać 100% VAT-u wykazanego na fakturach za PALIWO i inne wydatki eksploatacyjne. Podatnik, który zgłasza taki pojazd naczelnikowi US ma też obowiązek prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu (ze stanem licznika na dzień rozpoczęcia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego i na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji oraz liczbą przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego), w której wpisuje m.in.

 • kolejny nr wpisu
 • datę i cel wyjazdu
 • opis trasy (z... – do....)
 • liczbę przejechanych kilometrów
 • imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem

A jeżeli kierującym pojazdem nie jest podatnik ani pracownik podatnika, także imię i nazwisko osoby, której udostępniono samochód, stan licznika na dzień udostępnienia pojazdu i zwrotu pojazdu. Wtedy opis trasy można pominąć.

Niezłożenie takiej informacji (równoznaczne z wyborem wykorzystywania samochodu nie tylko do działalności gospodarczej) spowoduje, że do lipca 2015 r nie będzie można odliczać VAT od paliwa (czyli tak jak było dotąd), natomiast z faktur dotyczących innych wydatków eksploatacyjnych będzie można odliczyć 50% podatku VAT wykazanego w fakturach zakupu. Natomiast 50% VAT wykazanego w fakturach za paliwo będzie można odliczać dopiero od 1.07.2015.

Podatek dochodowy

Podatek dochodowy od zysku firmy oraz od wynagrodzeń pracowników płacimy na konto właściwe dla podatku dochodowego PIT urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania przedsiębiorcy jednoosobowo prowadzącego działalność gospodarczą lub ze względu na siedzibę osoby prawnej.

Spis z natury – PKPiR

Obowiązki związane z końcem roku.

W związku z końcem roku, przedsiębiorcy prowadzący podatkową księgę przychodów mają obowiązek sporządzić spis z natury.

Według stanu na 31-12-2019 należy sporządzić remanent (spis z natury) i przekazać go do biura rachunkowego w styczniu 2020 r. Jeśli mają Państwo nie sprzedane towary handlowe lub nie zużyte materiały do produkcji, wyroby gotowe, właściwym będzie załączony druk. Jeśli nie ma takich aktywów (np. działalność gospodarcza lekarzy, radców prawnych, adwokatów, pośredników finansowych itd.), należy sporządzić spis zerowy (Wzór 3).

Spisowi NIE podlegają składniki majątkowe stanowiące szeroko rozumiane
wyposażenie wykorzystywane przez podatnika ani środki trwałe.

Spisowi podlegają (majątek podlegający spisowi):

 • towary handlowe
 • materiały podstawowe
 • materiały pomocnicze
 • półwyroby (produkcja w toku - wyrobów i usług, na którą poczyniono nakłady a nie została sprzedana)
 • wyroby gotowe – (czyli wytworzone wyroby, które nie zostały jeszcze sprzedane)
 • braki (są widoczne szczególnie w przypadku, gdy magazyn jest prowadzony w programie magazynowym i są różnice między stanem, który wg programu powinien być a rzeczywistym stanem. Różnice należy wyjaśnić, gdyż mogą wynikać nie z rzeczywistych braków lecz z nieściągnięcia ze stanu przy sprzedaży).
 • odpady

2) Instrukcja sporządzenia rocznego spisu z natury:

 c.d.n.

Dokumenty do pobrania:

Wzór 1 – spis z natury (podstawowy)

Wzór 2 – spis z natury - nie dotyczy spisu za rok 2019

Wzór 3 – spis z natury (zerowy)

Wzór 4 – Oświadczenie podatnika