Jakie elementy musi zawierać świadectwo pracy?

DokumentRozwiązanie albo wygaśnięcie stosunku pracy wiąże się z kilkoma obowiązkami, które spoczywają na pracodawcy. W przypadku umowy o pracę mowa przede wszystkim o sporządzeniu świadectwa pracy. Taki dokument musi zostać wydany w ostatnim dniu trwania umowy. Oprócz tego warto też wiedzieć, że zgodnie z Kodeksem Pracy świadectwo musi zawierać też szereg ściśle określonych elementów. Co dokładnie powinno się w nim znajdować i co jeszcze warto wiedzieć na temat tego dokumentu?

Co musi się znaleźć w każdym świadectwie pracy?

Przedsiębiorcy, którzy korzystają z usług naszego biura księgowego w Krakowie i nie mają jeszcze doświadczenia, jeśli chodzi o zatrudnianie pracowników, nierzadko pytają o wszelkie kwestie formalne, które się z tym wiążą. Jeśli chodzi o omawiane świadectwo pracy, które należy sporządzić po zakończeniu albo wygaśnięciu stosunku pracy, to jego elementy zostały określone w art. 97 § 2 Kodeksu Pracy.

Zgodnie z zapisami, które się tam znajdują, na świadectwie pracy muszą się znaleźć między innymi informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy oraz zajmowanych stanowisk. Kolejną kwestią jest tryb rozwiązania lub okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy. Oprócz tego w razie potrzeby trzeba w nim też umieścić inne informacje, które mogą okazać się potrzebne do ustalenia uprawnień pracowniczych albo uprawnień z ubezpieczenia społecznego.

Jakie są inne elementy, które należy uwzględnić w dokumencie?

Pracodawca, który sporządza świadectwo pracy, powinien też pamiętać o tym, że muszą się tam znaleźć podstawowe informacje dotyczące zatrudnienia. Mowa tutaj między innymi o okresie zatrudnienia czy wymiarze czasu pracy. W dokumencie musi też zostać umieszczony blok dotyczący kwestii związanych z wykorzystaniem urlopu wypoczynkowego czy liczby dni spędzonych na zwolnieniu lekarskim.

Istotne są też okresy nieskładkowe, które przypadły w czasie zatrudnienia. Kolejną kwestią jest oznaczenie okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, jeśli takie wystąpiły. Warto też podkreślić, że pracownik może żądać umieszczenia danych, które co do zasady nie są zawierane w świadectwie.