Strona wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia statystyk, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.

faktury logowanie

12 30-73-666 Zadwoń do biura rachunkowego

 794-328-384 (Play), 506-733-666 (Orange)

biuro@gorfin.pl

Posiadamy licencję Ministerstwa Finansów od 2006 !
Usługi księgowe Kraków Grzegórzki
GORFIN
Biuro Rachunkowe Kraków Grzegórzki
GORFIN
Prowadzenie księgowości Kraków Podgórze

Spis z natury – PKPiR

Obowiązki związane z końcem roku.

W związku z końcem roku, przedsiębiorcy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów muszą dopełnić dwóch formalności, którymi są remanent roczny oraz oświadczenie do celów podatkowych.

1) Oświadczenie o zaległościach w zapłatach za zakupy lub o ich braku:

Prosimy o ustalenie faktur z których zapłatą w dniu 31-12-2015 zalegają Państwo 30 dni lub więcej licząc od daty płatności ( w przypadku gdy termin płatności jest równy lub dłuższy niż 60 dni, to 90 dni od daty wystawienia faktury). Proszę zrobić oświadczenie o takich zaległościach a następnie nam przekazać na początku roku 2016. Jeśli nie ma takich zaległości, to będziemy potrzebować oświadczenie o tym, że nich nie ma (Wzór nr 4 zamieszczony u dołu tej strony), które w przypadku braku takich zaległości prosimy podpisać. Informacje te mają wpływ na ustalenie dochodu do opodatkowania.

2) Instrukcja sporządzenia rocznego spisu z natury:
Według stanu na 31-12-2015 należy sporządzić remanent (spis z natury) i przekazać go do biura rachunkowego w pierwszej połowie stycznia roku 2016. VAT-owcy wpisują w arkusze spisu z natury ceny netto a Nie VAT-owcy ceny brutto.
W załączeniu trzy wzory spisu z natury. W przypadku, gdy któraś z pozycji spisu odpowiada niezapłaconej fakturze, podanej w oddzielnym oświadczeniu jako zaległość wymagająca korekty kosztów, powinno się wypełnić wzór nr 2, gdyż jest w nim dodatkowa tabelka "Pomniejszenia dokonane ze względu na nieopłacone wydatki (art. 24d updof)". Tam właśnie "powtarza się" te pozycje ze spisu, które nie zostały zapłacone w terminach określonych w punkcie 1.

W przypadku, gdy spis jest "zerowy" (brak majątku podlegającego spisowi) prosimy wypełnić wzór nr 3, a jeżeli jest majątek podlegający spisowi i nie zalegamy z zapłatą za spisane składniki majątku, polecamy wzór spisu nr 1 umieszczony u dołu tej strony.

Prosimy wypełnić właściwy wzór, podpisać na końcu i zaparafować każdą stronę. Arkusze spisowe musimy mieć, żeby zrobić deklarację za 2015 rok (u
podatników prowadzących ewidencję w postaci książki podatkowej wpływa on na wysokość podatku za rok 2015). Gdyby nie było nic "na stanie", proszę zrobić spis zerowy (wpisać w kolumnie Nazwa przedmiotu: "brak zapasów", a w pozycjach Ilość, Cena, Wartość, Suma strony, Razem proszę wpisać zero i go podpisać. W załączeniu „gotowy” spis zerowy (Wzór nr 3). Proszę pamiętać, że Urząd Skarbowy może z większą lub mniejszą dokładnością ocenić, czy wpisujemy prawdziwe dane. Wartość spisu w pierwszym roku
podatkowym, to różnica między zakupami a sprzedażą np. towarów. Spisowi NIE podlegają składniki majątkowe stanowiące szeroko rozumiane wyposażenie wykorzystywane przez podatnika ani środki trwałe. Podlegają natomiast materiały, towary, wyroby i inne, o których mowa poniżej. Po dokonaniu spisu, mają Państwo 14 dni na wycenę. O sposobie wyceny napisałem poniżej.
Jeżeli nie mają Państwo kserokopii dowodów zakupu, to udostępnimy dokumenty  księgowe, na podstawie których dokonają Państwo wyceny.

Podatnicy prowadzący magazyn w programie do tego służącym mogą uniknąć wypełniania arkuszy spisu z natury, gdyż w jego miejsce mogą wygenerować remanent w programie, sprawdzić stan z niego wynikający ze stanem faktycznym, a następnie podpisać i przekazać do biura rachunkowego). Jest to jedna z zalet prowadzenia gospodarki magazynowej w programie komputerowym. Inne zalety to np. możliwość importu wprowadzonych dokumentów zakupu przez biuro rachunkowe.

Spisowi podlegają:

- towary handlowe
- materiały podstawowe
- materiały pomocnicze
- półwyroby (produkcja w toku)
- wyroby gotowe – (czyli wytworzone wyroby, które nie zostały jeszcze
sprzedane)
- braki (są widoczne szczególnie w przypadku, gdy magazyn jest prowadzony w programie magazynowym i są różnice między stanem, który wg programu powinien być a rzeczywistym stanem. Różnice należy wyjaśnić, gdyż mogą wynikać nie z rzeczywistych braków lecz z nieściągnięcia ze stanu przy sprzedaży).
- odpady

Podlegające spisowy rzeczy mogą być podzielone na grupy (Towary handlowe, materiały podstawowe, materiały pomocnicze, półwyroby, wyroby gotowe, braki, odpady) lub wszystko na jednym, jednak wtedy powinniśmy mieć informację co do łącznej wartości każdej z grup. Więc jeśli są różne grupy to można podzielić na różne arkusze wg grup lub mieć wszystko razem a na końcu dopisać np. towary handlowe - pozycje 1-30 o łącznej wartości XXX zł, wyroby gotowe: pozycje 31-36 o łącznej wartości XXX zł. Takie właśnie rozwiązanie przyjęto w pierwszym wzorze spisu z natury.

JAK WYCENIĆ:
materiały i towary handlowe objęte spisem z natury wycenia się według cen zakupu lub nabycia (do wyboru) albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia (w takim przypadku należy podać informacyjnie cenę zakupu); Proponuję wycenić je w cenie zakupu, a więc nie obejmującej kosztów ubocznych związanych z zakupem, np. kosztów dotyczących transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze.
Wycena wg cen nabycia jest zwykle mniej korzystna (bo zawyża wartość spisu) i nie polega na dopisaniu do danego towaru/materiału kosztu ubocznego. Koszty uboczne dolicza się w odpowiedni sposób i nie są Państwo w stanie wycenić stanu nie posiadając danych z książki podatkowej. Więc polecam ceny zakupu.

spis z natury półwyrobów (półfabrykatów), wyrobów gotowych i braków własnej produkcji wycenia się według kosztów wytworzenia,

usługi (na które poczyniono nakłady ale nie zostały sprzedane – faktury zaliczkowe bez końcowej to nie sprzedaż) czy budowy niedokończone wg kosztów wytworzenia, z tym że nie może to być wartość niższa od kosztów materiałów bezpośrednich zużytych do produkcji niezakończonej;

Jeżeli nie mają Państwo składników majątku z poszczególnych grup, to proszę wpisać je wszystkie w nagłówku jednego formularza spisu z natury i wpisać zero oraz słownie – brak zapasów.


Jeśli są identyczne towary/materiały kupione po różnych cenach, to pojawia się problem ustalenia w jakiej cenie były kupione pozostające na stanie składniki majątku . Proponuję przyjąć, że rozchód był dokonywany metodą wyceny rozchodu – FIFO (PIERWSZE PRZYSZŁO – PIERWSZE WYSZŁO), a więc wartość stanu magazynu zostanie ustalona na podstawie ostatnich w roku podatkowym dowodów zakupu. Jeśli nie prowadzą Państwo magazynu w żadnym programie ani też w formie ręcznych zapisków, to oczywiście rozchód nie był wyceniany w żaden sposób. Teraz jednak musimy przyjąć, że był wyceniony w jakiś sposób, gdyż w zależności od przyjętej metody wyceny mogą wyjść różne ceny pozostających na stanie towarów lub materiałów. Są też inne metody wyceny rozchodu, między innymi wg szczegółowej identyfikacji (rzeczywistych cen zakupu), którą również możemy zastosować. Polega ona na tym, że dokonując rozchodu materiałów lub towarów, przyjmujemy, że są to egzemplarze produktu z konkretnie przez nas wskazanej faktury zakupu a na stanie pozostają przez nas nie wybrane przy rozchodach. Stosujemy ją w przypadku posiadania niewielkich ilości materiałów/towarów, które zakupiono w związku ze ściśle określonymi przedsięwzięciami, np. wytworzenia wyrobów i usług na specjalne zlecenia. Metoda wyceny powinna być kontynuowana z roku na rok, więc jeśli mieli już Państwo spis na koniec roku 2014, to należy przyjąć tą samą metodę.

W spisie należy ująć także dostawy niefakturowane, a więc towary otrzymane w 2015 roku, za które faktura będzie wystawiona lub dojdzie w 2016 roku. Prosimy jednak o wpisanie takiej informacji przy towarze/materiale, np. w rubryce "Uwagi"

Jeżeli mamy towary obce, to należy je ująć na oddzielnym formularzu. Należy wtedy podać informację, czyje są to składniki majątku. Towarów obcych nie wycenia się.

Spis z natury powinien zawierać co najmniej następujące dane:
- imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy),
- datę sporządzenia spisu,
- numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,
- szczegółowe określenie towaru i innych składników,
- jednostkę miary,
- ilość stwierdzoną w czasie spisu,
- cenę w złotych i groszach za jednostkę miary,
- wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,
- łączną wartość spisu z natury
- klauzulę "Spis zakończono na pozycji...",
- podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu (wspólników).

 

Dokumenty do pobrania:

Wzór 1 – spis z natury (podstawowy)

Wzór 2 – spis z natury (gdy niektóre przedmioty spisu były kupione na faktury wykazane  w oświadczeniu w sprawie niezapłaconych faktur)

Wzór 3 – spis z natury (zerowy)

Wzór 4 – Oświadczenie podatnika